QUATRO

Quatro poskytuje maximální intenzitu zpracování půdy v jednom přejezdu. Čtyři řady talířů vynikají prací s rostlinnými zbytky, které jsou intenzivně nařezány a promíchány s půdou. Ozdravení půdního profilu díky slupicím a zpětná konsolidace pěchem tak po jednom přejezdu zanechávají kompletně zpracovaný půdní profil.


O KROK DÁL V PÉČI O PŮDU:


ZDRAVÁ PŮDNÍ STRUKTURA


VYŠŠÍ POTENCIÁL VÝNOSU


SILNĚJŠÍ KOŘENOVÝ SYSTÉM


VÝRAZNÁ ÚSPORA VLÁHY


OMEZENÍ EROZE


KLÍČOVÉ PRVKY:

    


TALÍŘE
 

První      dvě řady ta-lířů provádí pod-mítku strniště, kte-ré podřezávají a převr ací. Hloubka celé sekce je hy-draulicky plynule nastavitelná pro precizní volbu hlo-ubky zpracování a přizpůsobení se podmínkám na   po-li.  


SLUPICE
 

Slupice ozdravují půdu až do 40 cm a díky několika typům hrotů a křídel se přizpůsobíte půdním podmínkám. Při ozdravování je pro ma-ximální efekt klíčové pracovat v hladině utu-žení a nemíchat horní a spodní vrstvy půdy. Tu-pý úhel slupic navíc za-braňuje vytahování ka-menů na povrch. Hy-draulické jištění dispo-nuje možností nastave-ní jistícího tlaku a to bez použití nářadí. 


OPTIMÁLNÍ STRUKTURA

Optimální strukturu půdy na povrchu a intenzivní za-pravení poskliz-ňových zbyt-ků zajišťují další dvě řady talířů umístěné za slupi-cemi. Díky střední-mu průměru 510 mm dosahu-jí vysoké obvodo-vé rychlos-ti a uložení vždy  v páru na hřídeli udrží průchodnost i ve velkém mno-žství zbytků, které řežou a míchají tak, aby došlo k jejich rych-lému rozkladu v pů-dě.


KONSOLIDACE PŮDY

Konsolidace pů-dy  pomocí válců nebo pěchů je jedním z klíčo-vých faktorů och-rany proti ero-zi. Zpětně utužená půda má obnove-nou kapilaritu, zvrásněný povrch umožňuje přijímá-ní srážek a ne-dochází ke spla-vování půdy mimo pozemek. Pro správnou volbu válce nebo pě-chu kontaktujte svého prodejce.


DALŠÍ VÁLEC


Zadní závěs po-máhá slučovat do jednoho přejezdu i operaci válení či pěchování. Dí-ky silnému páte-řovému rámu je možné za Quatro připojit další vá-lec, při přímém setí tak dochází ke spojení až šesti operací do jednoho přejez-du. Úspora času a nákladů je díky tomu velmi výz-namná.

 


 

MOŽNOST SETÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ PŮDY:
SUMO SEEDER

Výsevní jednotka Sumo Seeder doplňuje technologii vertikálního zpracování o přímé setí. Řepka nebo meziplodiny vyseté za slupici při zpracování půdy díky spojení operací šetří náklady i čas a plně využívají efektu ozdravené půdy. Možnost využití secích botek a uložení osiva přímo do půdy dotváří komplexnost stroje.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

  QUATRO 300 AR QUATRO 400 AR QUATRO 500 AR QUATRO 600 AR
Pracovní šířka (m) 3 4 5 6
Podrývací slupice 6 8 10 12
Rozteč slupic (mm) 500 500 500 500
Maximální hloubka slupice (mm) 400 400 400 400
Talíře 48 64 80 96
Hloubka talířů (mm) 30 - 100 30 - 100 30 - 100 30 - 100
Nastavení talířů Hydraulicky Hydraulicky Hydraulicky Hydraulicky
Typ rámu  Pevný Sklopný Sklopný Sklopný
Hmotnost (kg) 7 100 10 210 15 210 16 000

PROHLÉDNĚTE SI VIDEO:

 

Kategorie: ZPRACOVÁNÍ PŮDY A SETÍ / AGRI TILLAGE

 


 


 

 


 VERTIKÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ 

Odstranění nežádoucího zhutnění v půdním profilu a vytvoření optimální struktury půdy je klíčové v dobré péči o půdu. Pomáháme Vám odemknout výnosový potenciál půdy.

 


 

TECHNOLOGIE SUMO SEEDER

Synergické využití ozdravování půdní struktury a setí v dráze slupice do ozdravované zóny snižuje náklady na založení porostu a podporuje silný kořenový systém pro vysoký výnos.

 


   KONTAKTUJTE NÁS

Seznam autorizovaných středisek zde.
 


 

STÁHNOUT KATALOG STROJŮ


 


Toto jsou internetové stránky společnosti AGRI CS a. s., se sídlem v Hustopečích, Hybešova 14, PSČ 69301, IČO 26243334, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3582. Společnost AGRI CS a.s. je členem koncernu AGROFERT.