Přednosti podrýváku SUMO Subsoiler

Podrývák SUMO Subsoiler řeší aktuální výzvy k ozdravení půdy či zlepšení půdní struktury.
Na zhoršování hydrofyzikálních vlastností obhospodařované půdy se mimo jiné podílí nežádoucí zhutnění, které zapříčiňuje pokles infiltrace vody do orné půdy. Souběžně s tím se při prudkých deštích zintenzivňuje povrchový odtok a může nastat vodní eroze. Jako účinná technologie pro eliminaci výše zmíněného se jeví vertikální zpracování půdy za pomocí podrýváku SUMO Subsoiler.

Autor: Milan Jedlička, Agroportal 24h

Podrývák SUMO Subsoiler zpracovává půdy vertikálně, narušuje zhutněné vrstvy vzniklé obděláváním stroji pro horizontální zpracování půdy. Britský výrobce techniky pro zpracování půdy a setí – společnost SUMO – má ve své nabídce podrývák Subsoiler v neseném i taženém provedení, celkem jde o čtyři modely s pracovním záběrem od 2,7 do 5,9 metrů s počtem slupic od 3 do 7 se schopností pracovat v hloubce do 50 cm. Při jejich provozu jsou respektována nařízení o ochraně zemědělské půdy před vodní erozí (standardy DZES), která omezují některé způsoby základního zpracování půdy.

„SUMO Subsoiler má lépe tvarované pracovní orgány, lehčeji prochází půdou a má krojidla před každou slupicí, což je také obrovská výhoda. Krojidlo naruší půdu a vytvoří drážku. Slupice, co jde za ním, už má ulehčenou práci. Perfektní je také práce zadního pěchu.” Tomáš Havlík, technik z AGD Senice.

Nelze se spoléhat jen na minimalizační technologii zpracování půdy
 
Podrývák SUMO Subsoiler zpracovává půdy vertikálně, narušuje zhutněné vrstvy vzniklé obděláváním stroji pro horizontální zpracování půdy, jako jsou různé podmítače a kultivátory hojně využívané jako součást minimalizační technologie zpracování půdy a zakládání porostů. Ta je řešením pro sušší a teplejší produkční oblasti, pro erozně ohrožené plochy a při hospodaření na těžších půdách, kde stav půdního prostředí mnohdy vylučuje kvalitní založení porostů ozimých plodin konvenčními technologiemi s orbou. Jak nám ale technik Tomáš Havlík z AGD Senice řekl, tento způsob hospodaření nelze aplikovat neustále. Dříve nebo později se v ornici projeví příznaky nežádoucího zhutnění půdy, ať už vlivem povahy půdy nebo pojezdů mechanizace. Schopnosti ornice zadržet srážkovou vodu také závisí na hloubce a intenzitě zpracování půdy. Řešením proto může být i nápravné opatření, a to charakteru hlubšího podrývání.
 
sumo-subsoiler-podryvak-ozdraveni-pudniho-profilu-2.jpeg
OBR: Podrývák Subsoiler je osazen pěchem Multipack, který vytvoří zvrásněný povrch odolný povětrnostním vlivům a erozi.

AGD Senice hospodaří na 1 147 hektarech zemědělské půdy v Polabí. Na 400 hektarech pěstuje ozimou pšenici. Pro jarní sladovnický ječmen, řepku či cukrovku je vyhrazeno vždy 150 hektarů. Výnosy patří mezi lepší průměr. Půda v Senicích je středně těžká až těžká jílovitá.
 
Tažená verze využije výkon traktoru naplno
 
Podnik dlouhodobě využíval minimalizační technologii zpracování půdy a zakládání porostů. Před dvěma lety byl však pořízen podrývák SUMO Subsoiler, který nahradil dříve uplatňovaný podrývák se slupicemi, zadním pěchem a pracovním záběrem 4,5 metrů. U toho se totiž projevila nevýhoda nesené koncepce a agregace do ramen traktoru a pásový traktor Case IH Quadtrac 620 tak při podrývání nevyužil svůj tahový výkon naplno. To se změnilo pořízením taženého podrýváku SUMO Subsoiler 500. Hlavním důvodem pro tuto investici byl požadavek na hluboké zpracování půdy a ozdravení půdního profilu, do něhož bylo zapotřebí umožnit přístup vzduchu a vodě. Podle Havlíka se podrývák osvědčil: „SUMO Subsoiler má lépe tvarované pracovní orgány, lehčeji prochází půdou a má krojidla před každou slupicí, což je také obrovská výhoda. Krojidlo naruší půdu a vytvoří drážku. Slupice, co jde za ním, už má ulehčenou práci. Perfektní je také práce zadního pěchu.“
 
sumo-subsoiler-podryvak-ozdraveni-pudniho-profilu-3.jpg
OBR: Výhodou je také možnost podrývák spojit s výsevní jednotkou SEEDER a zakládat porost meziplodin či řepky do strniště v jednom přejezdu. Na fotografii vidíme řepku setou podrývákem do strniště.
 
Tažená verze SUMO Subsoiler je nesena na silném páteřovém rámu, slupice se sklápí hydraulicky. Podrývák je osazen přední řadou řezacích koltrů, které zpracují rostlinný materiál a vytvoří na povrchu půdy drážku. Péče o dostatek zapravených rostlinných zbytků je důležitá, neboť se tím snižuje intenzita a hloubka deformované vrstvy půdy, zvyšuje mikrobiální aktivita a regenerace půdy po zhutnění. Následujících sedm slupic pak obdělává půdu vertikálně, aby zajistily čistý pás vlhké, drobivé půdy, zbavené povrchových zbytků. Vytvoří se tím vhodné podmínky pro rozvoj kořenů rostlin a mikroorganismů, které jsou předpokladem pro vyšší výnosy plodin.

1-sumo-subsoiler-podryvak-ozdraveni-pudniho-profilu.jpg
OBR: Řezací koltry účinně řežou rostlinné zbytky. Podrývací slupice ozdravují půdní profil. Půdní pěch zpětně konsoliduje.

Slupicím již při práci nebrání rostlinné zbytky a snižuje se jejich opotřebení. Podrývací slupice mohou být odpružené mechanicky, nebo hydropneumaticky, což je i případ AGD Senice. Vypínací tlak je nastavitelný s ohledem na půdní podmínky. Tyto slupice odstraňují zhutnělé vrstvy půdy. Havlík i obsluha stroje oceňují jejich rozestup, potažmo velkou průchodnost podrýváku. Konstruktéři věnovali pozornost i geometrii slupic, díky níž nejsou na povrch vytahovány kameny a neúrodná půda. Poslední sekcí je pěch, který se postará o konsolidaci půdy tak, aby bylo umožněno vsakování vody, kapilární vzlínavost a prohřev půdy. Takto zpracovaná půda má i významný protierozní účinek, kdy nedochází ke zhoršení fyzikálně-chemických vlastností půdy, ke ztrátě živin, omezení hloubky prokořenění a využitelné vodní kapacity. Veškeré tyto aspekty budou nabývat na významu stále více – s ohledem na klimatické změny, v jejichž důsledku dochází ke střídání častých přívalových srážek s obdobími sucha.
 
SUMO Subsoiler se osvědčuje v těžkých podmínkách
 
Na rozdíl od kypřičů, podle Havlíka nejde u SUMO Subsoiler na první pohled poznat, že zpracoval pole. Díky vertikálnímu podrytí totiž nedochází k obracení půdy v celém rozsahu, jako je tomu u jiných „podrýváků“ na trhu. Pěch disponuje škrabkami, aby se neucpával. To je v těžkých půdách důležité. O schopnostech nového podrýváku se přesvědčili v Senicích už předloni při podzimním zpracovávání plodin pro greening v mokrých podmínkách. Jediný SUMO Subsoiler byl schopen pole obdělat.
 
sumo-subsoiler-podryvak-ozdraveni-pudniho-profilu-5.jpg 
OBR: V AGD Senice je podrývák agregován s pásovým traktorem Case IH Quadtrac 620, který tak lépe využije svůj tahový výkon.

Výhodou je podle Havlíka také možnost podrývák spojit s výsevní jednotkou SEEDER a zakládat porost meziplodin či řepky do strniště v jednom přejezdu. V případě řepky probíhá její výsev do pásků v dráze slupic. je tak eliminována spousta zbytečných kroků, příprava stejného kusu půdy do podoby seťového lůžka zabere pouze zlomek času ve srovnání s běžným postupem. Výrazně nižší jsou i nároky na potřebu práce a na investice. Osivo je do půdy umístěno zcela přesně, v těsném kontaktu s provzdušněnou, vlhkou, dobře strukturovanou půdou. SUMO Subsoiler je tak v podniku stěžejním a nenahraditelným strojem, jenž ozdravuje půdu či vylepšuje půdní struktury.