Porosty zaseté secím strojem SUMO DTS

Prohlédněte si reálnou práci secího stroje s technologií STRIP-TILL.

Okres Mělník

       
Ozimá pšenice    |    Nadmořská výška: 163 m. n. m.    |     Odrůda: RGT Depot    |    Výsevek: 170kg/ha   |   Průměrný úhrn srážek: 300 mm       

8. 10. 2021

Založení porostu do strniště předplodiny. Před setím proběhla herbicidní likvidace výdrolu a plevele. Po zasetí na povrchu zůstávají rostlinné zbytky v meziřadí.

15. 11. 2021

Při první inventarizaci porostu byl pozorován rychlý start kultůrních rostlin. V porovnání s konvenční technologií místního farmáře, kde byla provedena kultivace,  vykazovaly porosty po technologii stip-till větší výšku porostu. Vedlejším přínosem setí do strniště bylo ušetření půdní vláhy, kterou rostliny v technologii technologii strip-till následně využily pro svůj růst.

11. 2. 2022

Posklizňové zbytky mezi vysetými pásy kulturních rostlin vytvořily přirozeně ochranný mulč, který zabraňuje nadměrnému odparu vláhy a ohřívání povrchu. Posklizňové zbytky rovněž chrání před vysušováním, větrem a erozí půdy.

19. 4. 2022

Díky podrytí výsevních pásů byla tato oblast zbavena zhutnělých vrstev. Zemina v oblasti kořenového systému rostlin je kyprá a poskytuje optimální podmínky k jeho vývoji.

25. 5. 2022

Květnové teplé počasí a rozvinutý kořenový systém umožnil mohutný nárůst biomasy. Jednotlivé mezery mezi pásy rostlin jsou zcela využity listy, které přijímají zvýšené množství slunečního svitu, což znamená zvýšení procesů fotosyntézy. Rostliny se nachází ve stavu metání.
 

4. 7. 2022

V této oblasti republiky, s menším výskytem srážek, se porost ozimé pšenice nachází v pokročilejším stádiu zralosti, než na jiných územích. Je to také jeden z důvodů volby odrůdy ozimé pšenice RGT Depot, která je adaptabilní na suché podmínky. Výška porostu i jeho zralost je v rámci celého pozemku uniformní. Termín sklizně je odhadován agronomem za 14 dní.

21. 7. 2022

Během sklizně ozimé pšenice jsme provedli měření výnosů zrna: porovnání porostů založenými technologií strip-till s konvenčně založeným porostem. Oba porosty dopadly se svými výnosy shodně. Rozdíly jsou však v náročnosti založení porostů. S panem mechanizátorem jsme se dopočítali k rozdílům v úspoře času: 59 minut / ha a v úspoře nákladů 1382 kč / ha. Porovnání skutečně provedených pracovních operací, které zemědělec běžně provádí: talířové brány, radličkový kypřič, desikace a setí, vůči části pozemku, kde proběhly pouze pracovní operace: desikace a strip-till setí. Do finanční kalkulace bylo zahrnuto: spotřeba paliva, mzda zaměstnance, amortizace traktoru a opotřebitelné díly strojů.

Okres Mladá Boleslav

       
Ozimá pšenice    |    Nadmořská výška: 225 m. n. m.    |     Odrůda: ILLUSION   |    Výsevek: 160kg/ha   |   Průměrný úhrn srážek: 550 mm

30. 9. 2021

Výsev proběhl do mělce zdiskovaného pole po silážní kukuřici. Půdní profil pozemku před setím byl velmi suchý a masivně zhutněn odvoznými prostředky.

15. 11. 2021

Díky synergické práci koltrů, podrývacích dlát na secím stroji jsme přímo při zakládání porostu významě přispěly k vytvoření optimálních podmínek pro růst rostlin a tvorbu ideální velikostí půdních agregátů. Rostliny jsou vyseté v páscích, což přináší větší prostor každé rostlině.

30. 3. 2022

Jarní inventarizace potvrdila zdraví založeného porostu technologií strip-till. Místní zemědělec využil příležitosti plečkování meziřadí, které je přirozenou příležitostí zemědělců využívající secí stoje DTS a vyřešil tím mechanickou eliminaci plevelů a přístup vzduchu ke kořenům rostlin.

20. 4. 2022

Významně větší hmotnost kořenového systému rostlin příznivě podpořil intezivnější příjem vláhy a živin, což se projevilo i na nadzemní části rostlin. Organizace porostů do pásků umožňuje profukování meziřadí větrem, což vede k menšímu výskytu chorob a také toto uspořádání podporuje zvýšený příjem slunečních paprsků.

1. 6. 2022

Díky založení porostu ozimé pšenice bez předchozího intenzivního zpracování půdy došlo k úspoře půdní vláhy, čehož rostliny využívají. I přes malý úhrn srážek v měsíci květnu je stav porostu ve výborné kondici, stále zelený v celé nadzemní části, vyrovnaný a ve skvělém zdravotním stavu.

4. 7. 2022

Během uplynulého týdne v této oblasti spadlo 50mm srážek. Tato vláha se nyní přesouvá z kořenového systému do klasů a zvyšuje HTS obilí. Porost zasetý v páscích neměl sebemenší problém s nepříznivým počasím a byla zde úplná absence polehlých rostlin. Během sklizně proběhne porovnání výnosů s kontrolním porostem založený konvenčním způsobem na témže pozemku.
 

25. 7. 2022

Sklizeň ozimé pšenice proběhla v termínu 25.7. v odpoledních hodinách. Během sklizně bylo provedené měření výnosu obilí podle každé technologie založení porostu zvlášť. Jak strip-till, tak konvenční porost dopadly shodně s výnosem 6,9 t/ha. Rozdíl byl však zaznamenán ve finančních a časových nákladech založení porostů. Technologie strip-till přinesla v obou parametrech úsporu, a to konkrétně 741 kč/ha a 24 minut/ha.
 

Okres Podbořansko

       
Ozimá pšenice    |    Nadmořská výška: 199 m. n. m.    |     Odrůda:  Frisky  |    Výsevek:  220 Kg/ha  |   Průměrný úhrn srážek: 500 mm

10. 10. 2021

Zakládání porostu ozimé pšenice do připravené půdy. I když intenzivní příprava před strip-till setím není nutná, zákazník ji provedl.

19. 1. 2022

Díky současné operaci podrývání během setí byl zaznamenán rovnoměrný porost i na souvrati.

28. 3. 2022

Jarní studené počasí a absence srážkové vody v této lokalitě zpomalila růst kulturních plodin. Díky podrytí během setí má kořenový systém optimální podmínky k růstu, k čemuž také využívala dosavadní období.

19. 4. 2022

Porovnán rozdíl mezi konvenčně založeným porostem a porostem po DTS. Pšenice zasetá metodou strip-till je vyšší, tmavší, vitálnější a vyrovnanější.

15. 5. 2022

Letošní sušší období v této lokalitě znatelně snížila nárůst nadzemní části rostlin na veškerých polích. Rozmanitý kořenový systém rostlin po zasetí metodou strip-till využívá podrytého půdního profilu, k čemuž došlo během zakládání porostu jedním přejezdem strojem DTS. V porovnání s konvenčně založeným porostem jsou rozdíly v rostlinách ještě více patrnější, než při předchozí inventarizaci.

30. 6. 2022

Rozdíly v kondici porovnávaných porostů ozimé pšenice se nadále zvyšují. Rostliny zaseté metodou stip-till jsou vitálnější a vyrovnanější než kontrolní porost založený konvenčním secím stojem. Kontrolní porost výrazně zasychá.

13. 7. 2022

Při sklizni ozimé pšenice byl naměřený rozdíl ve výnosech ozimé pšenice 0,8t/ha ve prospěch technologie strip-till. Porost založený secím strojem SUMO DTS vykazoval během celé vegetační doby lepší kondici, které se nám potvrdila i při sklizni zvýšeným výnosem, v porovnání s dosavadní technologií zakládání porostů daného zemědělského podniku.

Okres Senica (SK)

       
Ozimá pšenice    |    Nadmořská výška: 162 m. n. m.    |     Odrůda:  Aurelius  |    Výsevek:  180 Kg/ha

2. 11. 2022

Zakládání porostu ozimé pšenice do vzrostlé meziplodiny. Meziplodina byla současně s výsevem zlikvidována pomocí čelního mulčovače Tehnos.

17. 1. 2023

Zbytky meziplodiny tvoří přirozený kryt půdy a ochranu pro rostliny ozimé pšenice v klidovém zimním období.

28. 2. 2023

Porost ozimé pšenice byl v těchto dnech přihnojen 52 kg čistého dusíku. Za 14 dní plánuje farmář provést herbicidní ochranu.

20. 4. 2023

Porost pšenice má patrné poškození mrazem z konce března. V tento den došlo k přihnojení hnojivem LAD 200 kg.

4. 6. 2023

Začátkem června je ozimá pšenice ve výborné kondici. Porost využívá prostor meziřadí a projevuje se zde tzv. okrajový efekt, který přináší zvýšený potenciál výnosu.

Okres Třebíč

       
Ozimá pšenice    |    Nadmořská výška: YX m. n. m.    |     Odrůda:  XY  |    Výsevek:  XY Kg/ha

11. 10. 2022

Zakládání porostu ozimé pšenice do ukončené vegetace trávy. Behěm setí bylo nastaveno podrývací dláto do hloubky 20 cm, které odstraní zhutnění vzniklé při senážích odvozními prostředky a vytvoří optimální podmínky pro tvorbu kořenového systému.

4. 11. 2022

Pšenice vyklíčila skrz travní drn. Kořeny rostlin využívají výhod metody Strip-till.

13. 12. 2022

První sněhová přeháňka započala zimní období klidu.

10. 2. 2023

Rostliny pšenice obnovují svůj proces růstu po zimní pauze se sněhovou přikrývkou. Nezpracované meziřadí zadržuje veškerou vodu na místě, která se ukládá do půdy pro pozdější využití. Nedochází k erozy půdy.

12. 4. 2023

Na pozemku proběhlo přihnojení digestátem.

16. 5. 2023

Porost ozimé pšenice se plně zapojil a využívá oblast meziřadí pro zvýšený přijem slunečního svitu - zvýšený stupeň fotosyntézy.

11. 7. 2023

Obilí se nachází v pokročilém stupni zrání. Během sklizně proběhne měření výnosu.