POROSTY zaseté secím strojem SUMO DTS

Prohlédněte si reálnou práci secího stroje s technologií STRIP-TILL.

Okres Mělník

       
Ozimá pšenice    |    Nadmořská výška - 163 m. n. m.    |     Odrůda: RGT Depot    |    Výsevek: 170kg/ha   |   Průměrný uhrn srážek: 300mm       

08.10.2021

Založení porostu do strniště předplodiny. Před setím proběhla herbicidní likvidace výdrolu a plevele. Po zasetí na povrchu zůstávají rostliné zbytky v meziřadí.

15.11.2021

Při první inventarizaci porostu pozorován rychlý  start kultůrních rostlin. V porovnání s konvenční tichnologii mistního farmář, kde byla provedena kultivace,  vykazovaly porosty po technologii stip-till větší výšku porostu. Vedlejším přínosem setí do strniště bylo ušetření půdní vláhy, kterou rostliny v technologii technologii strip-till následně využili pro svůj růst.

11.02.2022

Posklizňové zbytky mezi vysetými pásy kulturních rostlin vytvořili přirozeně ochraný mulč, který zabraňuje nadměrnému odparu vláhy a ohřívání povrchu.  Posklizňové zbytky rovněž chrání před vysušováním větrem a erozí půdy.

19.04.2022

Díky podrytí výsevních pásu byla tato oblast zbavena zhutnělých vrstev. Zemina v oblastí kořenového systému rostlin je kyprá a poskytuje optimální podmínky k jeho vývoji.

25.5.2022

Květnové teplé počasí a rozvinutý kořenový systém umožnil mohutný nárůst biomasy.  Jednotlivé mezery mezi pásy rostlin jsou zcela využity listy, které přijímají zvýšené množství slunečního svitu, což znamená zvýšení procesů fotosyntézy.  Rostliny se nachází ve stavu metání.
 

Okres Mladá Boleslav

       
Ozimá pšenice    |    Nadmořská výška - 225 m. n. m.    |     Odrůda: ILLUSION   |    Výsevek: 160kg/ha   |   Průměrný uhrn srážek: 550mm

30.09.2021

Výsev proběhl do mělce zdiskovaného pole po silážní kukuřici. Půdní profil pozemku před setím byl velimi suchý a masivně zhutněn odvoznými prostředky.

15.11.2021

Díky synergické práci koltrů, podrývacích dlát na secím stroji jsme přímo při zakládání porostu významě přispěly k vytvoření optimálních podmínek pro růst rostlin a tvorbu ideální velikostí půdních agregátů.  Rostliny jsou vyseté v páscích, což přináší větší prostor každé rostlině.

30.03.2022

Jarní inventarizace potvrdila zdraví založeného porostů technologií strip-till. Místní zemědělec využil příležitosti plečkování meziřadí, které je přirozenou přirozenou příležitostí zemědělců využívající secí stoje DTS a vyřešil tím mechanickou eliminaci plevelů a přístup vzduchu ke kořenům rostlin.

20.04.2022

Významě větší hmotnost kořenového systému rostlin příznivě podpořil intezivnější příjem vláhy a živin, což se projevilo i na nadzemní části rostlin. Organizace porostů do pásků umožňuje profukování meziřadí větrem, což vede k menšímu výskytu chorob a také toto uspořádání podporuje zvýšený příjem slunečních paprsků.

1.6.2022

Díky založení porostu ozimé pšenice bez předchozího intenzivního zpracování půdy došlo k úspoře půdní vláhy, čehož rostliny využívají. I přes malý úhrn srážek v měsíci květen je stav porostu ve výborné kondici, stále zelený v celé nadzemní části, vyrovnaný a ve skvělém zdravotním stavu.

Okres Podbořansko

       
Ozimá pšenice    |    Nadmořská výška - 199 m. n. m.    |     Odrůda:  Frisky  |    Výsevek:  220 Kg/ha  |   Průměrný uhrn srážek: 500mm

10.10.2021

Zakládání porostu ozimé pšenice do připravené půdy. I když intenzivní příprava před strip-till setím není nutná, zákazník ji provedl.

19.01.2022

Díky současné operaci podrývání během setí byl zaznamenán rovnoměrný porost i na souvrati.

28.03.2022

Jarní studené počasí a absence srážkové vody v této lokalitě zpomalila růst kulturních plodin. Díky podrytí během setí má kořenový systém optimální podmínky k růstu, k čemuž také využívala dosavadní období.

19.04.2022

Porován rozdíl mezi konvenčně založeným porostem a porostem po DTS. Pšenice zasetá metodou strip-till je vyšší, tmavší, vitálnější a vyrovnanější.

15.5.2022

Letošní sušší období v této lokalitě znatelně snížila nárůst nadzemní části rostlin na veškerých polích. Rozmanitý kořenový systém rostlin po zasetí metodou strip-till využívá podrytého půdního profilu, k čemuž došlo během zakládání porostu jedním přejezdem strojem DTS. V porovnání s konvenčně založeným porostem jsou rozdíly v rostlinách ještě více patrnější, než při předchozí inventarizaci.