Porosty založené secím strojem SUMO DTS

Využitím technologie STRIP-TILL.
Jedna z klíčových úloh, potřebná k dosažení vysokého výnosu ve vynikající kvalitě, je optimální založení porostu. Výsledky této pracovní operace ovlivňují tyto faktory: kvalita sklizně předplodiny, předseťová příprava, počasí, termín zakládání porostů, ale také samotný secí stroj. V dnešní době se velké množství farmářů potýká s těmito okolnostmi, ke kterým se navíc přidává nedostatek obsluh zemědělské techniky či zvyšování cen pohonných hmot. Zemědělci, kteří hledají východisko z této situace, často poptávají technologii strip-till, neboli pásové zpracování půdy a setí.
 
Metoda strip-till nejenže zlepšuje využití paliva a času díky rychlejším a lepším výsledkům, ale zlepšuje i zdraví půdy. Vstupní náklady lze oproti existujícím systémům snížit až o polovinu ve srovnání s technologií klasické orby, a o jednu třetinu oproti zpracování půdy v České republice nazývanou jako minimalizace, přičemž lze práci na poli dokončit během krátkého času a využít tak vhodného počasí. Technologie setí strip-till stroje Sumo DTS přináší také řadu ekologických výhod. Lze zlepšit strukturu půdy, což vede k lepší absorpci vody v případě přívalových srážek, menší erozi půdy, snadnému prostupu kořenového systému a zvládání stresu rostlin v období sucha. Díky lepšímu stavu půdy dojde ke zvýšení množství organické hmoty, půdních mikroorganismů a žížal, uvolnění vázaných živin a správnému vyvážení pH.
 
Nyní se pojďme přeneseně podívat na pole českých farmářů, kde v loňském roce proběhlo založení ozimích porostů metodou strip-till. V průběhu letošního jara nás navštívil specialista společnosti SUMO UK Ltd – Robert Shepherd, se kterým jsme se vydali za těmito farmáři. Při společných setkání jsme hodnotili stav porostů založených na podzim 2021 a diskutovali o zkušenostech a technologiích, které by našim zemědělcům mohly pomoci řešit otázky úspor vláhy, času a lidských zdrojů. Všechny porosty stále monitorujeme, proto vám můžeme zobrazit fotografie a stav porostů až do současnosti.
 

Návštěva na Mělnicku


Jeden ze zemědělců, kterého jsme navštívili, se nachází na Mělnicku. Zde se agronom rozhodl vyzkoušet založit porost ozimé pšenice přímo do strniště po předplodině. Letošní jaro panovaly dlouhou dobu nízké teploty, avšak pár dubnových slunečných dnů stačilo k nastartování růstu rostlin. Při našich návštěvách jsme zjišťovali, co se nejen děje nad povrchem, ale také pod ním. V oblasti kořenového systému jsme pozorovali zvýšenou vlhkost půdy. K této vlastnosti přispěly posklizňové zbytky předplodiny v meziřadí. Díky tomu se zde rovněž vyskytoval velký počet žížal, značící vysoký podíl organické hmoty a dobrou půdní strukturu. Odebraná část zeminy byla kyprá a sypká. Jak je ostatně vidět z fotografie, podrytí půdy během setí vytváří vynikající podmínky k růstu kořenového systému. Rozsáhlý kořenový systém bude mimo jiné přínosem v potenciálním období sucha. Farmář je se současným stavem rostlin velice spokojen a nadále bude sledovat jejich vývoj. V dnešních dnech se nachází ozimá pšenice v pokočilejším stádiu zralosti i přes menší výskyt srážek.
 

Prohlédněte si dokumentaci porostu:

8. 10. 2021

Založení porostu do strniště předplodiny. Před setím proběhla herbicidní likvidace výdrolu a plevele. Po zasetí na povrchu zůstávají rostlinné zbytky v meziřadí.

15. 11. 2021

Při první inventarizaci porostu byl pozorován rychlý start kultůrních rostlin. V porovnání s konvenční technologií místního farmáře, kde byla provedena kultivace,  vykazovaly porosty po technologii stip-till větší výšku porostu. Vedlejším přínosem setí do strniště bylo ušetření půdní vláhy, kterou rostliny v technologii technologii strip-till následně využily pro svůj růst.

11. 2. 2022

Posklizňové zbytky mezi vysetými pásy kulturních rostlin vytvořily přirozeně ochranný mulč, který zabraňuje nadměrnému odparu vláhy a ohřívání povrchu. Posklizňové zbytky rovněž chrání před vysušováním, větrem a erozí půdy.

19. 4. 2022

Díky podrytí výsevních pásů byla tato oblast zbavena zhutnělých vrstev. Zemina v oblasti kořenového systému rostlin je kyprá a poskytuje optimální podmínky k jeho vývoji.

25. 5. 2022

Květnové teplé počasí a rozvinutý kořenový systém umožnil mohutný nárůst biomasy. Jednotlivé mezery mezi pásy rostlin jsou zcela využity listy, které přijímají zvýšené množství slunečního svitu, což znamená zvýšení procesů fotosyntézy. Rostliny se nachází ve stavu metání.
 

4. 7. 2022

V této oblasti republiky, s menším výskytem srážek, se porost ozimé pšenice nachází v pokročilejším stádiu zralosti, než na jiných územích. Je to také jeden z důvodů volby odrůdy ozimé pšenice RGT Depot, která je adaptabilní na suché podmínky. Výška porostu i jeho zralost je v rámci celého pozemku uniformní. Termín sklizně je odhadován agronomem za 14 dní.

Další porosty pšenice na Podbořansku


Naše další zastávka byla u farmáře na Podbořansku. Zde se porost ozimé pšenice zakládal do připravené půdy. I když intenzivní příprava před strip-till setím není nutná, zákazník ji provedl. V porovnání s částí pole, kde porost zakládal klasický secí stroj, je pšenice zasetá metodou strip-till vyšší, tmavší, vitálnější a vyrovnanější. Shodli jsme se na tom, že je to zapříčiněné větším kořenovým systémem díky podrytí, který umožňuje přijímat rostlinám více živin. Druhým benefitem, ze kterého rostliny těží jsou větší meziřádkové vzdálenosti, díky kterým dopadá více slunečních paprsků na listy rostlin, což způsobuje zvýšenou fotosyntézu. Koncem června jsme porovnávali kondici porostů ozimé přesnice, technologie strip-till se projevila v lepších a vitálnějších porostech.
 

Prohlédněte si dokumentaci porostu:

10. 10. 2021

Zakládání porostu ozimé pšenice do připravené půdy. I když intenzivní příprava před strip-till setím není nutná, zákazník ji provedl.

19. 1. 2022

Díky současné operaci podrývání během setí byl zaznamenán rovnoměrný porost i na souvrati.

28. 3. 2022

Jarní studené počasí a absence srážkové vody v této lokalitě zpomalila růst kulturních plodin. Díky podrytí během setí má kořenový systém optimální podmínky k růstu, k čemuž také využívala dosavadní období.

19. 4. 2022

Porovnán rozdíl mezi konvenčně založeným porostem a porostem po DTS. Pšenice zasetá metodou strip-till je vyšší, tmavší, vitálnější a vyrovnanější.

15. 5. 2022

Letošní sušší období v této lokalitě znatelně snížila nárůst nadzemní části rostlin na veškerých polích. Rozmanitý kořenový systém rostlin po zasetí metodou strip-till využívá podrytého půdního profilu, k čemuž došlo během zakládání porostu jedním přejezdem strojem DTS. V porovnání s konvenčně založeným porostem jsou rozdíly v rostlinách ještě více patrnější, než při předchozí inventarizaci.

30. 6. 2022

Rozdíly v kondici porovnávaných porostů ozimé pšenice se nadále zvyšují. Rostliny zaseté metodou stip-till jsou vitálnější a vyrovnanější než kontrolní porost založený konvenčním secím stojem. Kontrolní porost výrazně zasychá.

Speciální úkol na Mladoboleslavsku


Třetí zemědělec, kterého pro příklad uvedeme, se nachází na Mladoboleslavsku. Zde si pro stroj anglického výrobce SUMO připravil agronom v loňském podzimu nelehký úkol, a byl zvědav, jak to secí stroj DTS zvládne. Jednalo se o založení porostu ozimé pšenice do velice mělce zdiskovaného strniště po silážní kukuřici. Pozemek byl vlivem opakovaných přejezdů odvozových souprav velice zhutněn. Navzdory tomu se založení zdařilo na výbornou. Místní agronom byl velice překvapen, v jak dobré kondici porost je. I zde jsme se setkali s dostatečně provlhčenou oblastí profilu půdy v okolí kořenového systému, díky preciznímu podrytí dláty přímo na secím stroji. Úspora času i nákladů v těchto případech dosahuje vysokých hodnot. V tomto konkrétním případě byla průměrná spotřeba paliva 17,2 L/ha při výkonosti 4,1 ha/h. Když si uvědomíme, že se jedná o spojení operací podrývání půdy a setí do jednoho přejezdu, jsou tyto čísla ohromující. Začátkem července je porost bez známky polehlosti.
 

Prohlédněte si dokumentaci porostu:

30. 9. 2021

Výsev proběhl do mělce zdiskovaného pole po silážní kukuřici. Půdní profil pozemku před setím byl velmi suchý a masivně zhutněn odvoznými prostředky.

15. 11. 2021

Díky synergické práci koltrů, podrývacích dlát na secím stroji jsme přímo při zakládání porostu významě přispěly k vytvoření optimálních podmínek pro růst rostlin a tvorbu ideální velikostí půdních agregátů. Rostliny jsou vyseté v páscích, což přináší větší prostor každé rostlině.

30. 3. 2022

Jarní inventarizace potvrdila zdraví založeného porostu technologií strip-till. Místní zemědělec využil příležitosti plečkování meziřadí, které je přirozenou příležitostí zemědělců využívající secí stoje DTS a vyřešil tím mechanickou eliminaci plevelů a přístup vzduchu ke kořenům rostlin.

20. 4. 2022

Významně větší hmotnost kořenového systému rostlin příznivě podpořil intezivnější příjem vláhy a živin, což se projevilo i na nadzemní části rostlin. Organizace porostů do pásků umožňuje profukování meziřadí větrem, což vede k menšímu výskytu chorob a také toto uspořádání podporuje zvýšený příjem slunečních paprsků.

1. 6. 2022

Díky založení porostu ozimé pšenice bez předchozího intenzivního zpracování půdy došlo k úspoře půdní vláhy, čehož rostliny využívají. I přes malý úhrn srážek v měsíci květnu je stav porostu ve výborné kondici, stále zelený v celé nadzemní části, vyrovnaný a ve skvělém zdravotním stavu.

4. 7. 2022

Během uplynulého týdne v této oblasti spadlo 50mm srážek. Tato vláha se nyní přesouvá z kořenového systému do klasů a zvyšuje HTS obilí. Porost zasetý v páscích neměl sebemenší problém s nepříznivým počasím a byla zde úplná absence polehlých rostlin. Během sklizně proběhne porovnání výnosů s kontrolním porostem založený konvenčním způsobem na témže pozemku.
 
Závěrem je potřeba zmínit, že každé pole má jiné vlastnosti a žádá si individuální přistup k nakládání s ním. Je mnoho faktorů, ovlivňující vlastnosti půdní struktury a půdního profilu. Jedna z možností, jak půdu ozdravovat a udržovat v dobré kondici je vertikální zpracování a strip-till, protože půda je nejcennějším aktivem zemědělce.
 

Napište nám na sebe kontakt,

rádi se vám ozveme!


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.