SUMO DTS

Univerzální secí stroj speciálně navrhnutý tak, aby pomocí technologie STRIP-TILL zakládal kulturní plodiny s maximálním ohledem a péčí o půdu. Secí stroj SUMO DTS umí zasít různé druhy plodin.

Secí stroj s technologií STRIP-TILL


Secí stroj SUMO DTS nejen, že podporuje udržení zdravé půdní struktury, ale také zohledňuje základní fyziologické potřeby většiny kulturních plodin. Důležité pro další vývoj této problematiky totiž nejsou dlouholeté návyky v zakládání porostů na mnoha farmách, ale osobitý postoj zemědělce, který vnímá klíčové změny a vývoj intenzity srážek, období sucha, šlechtění rostlin, tlaky rezistentních plevelů, erozi půdy i kapacitu lidských zdrojů. Pro aktuální výzvy stále intenzivnějších projevů klimatických změn, legislativní omezení pro eliminaci erozí, vlivu pesticidů, snížení produkce CO2 a obtížnější dlouhodobé predikce vývoje cen zemědělských komodit může být se správným zavedením technologie STRIP-TILL dle specifik lokálních podmínek SUMO DTS vhodným pomocníkem. My věříme, že technologie STRIP-TILL je technologií budoucnosti.


Chci najít svého prodejce Chci si stroj vyzkoušet

Klíčové vlastnosti

Řezací koltry

Dělí rostlinné zbytky a otevírají půdu

Řezací koltry v přední řadě stroje účinně řežou rostlinné zbytky předplodiny, čímž podporují jejich rozklad. Eliminují také hrnutí rostlinných zbytků následnými pracovními orgány stroje. Koltry vytváří v půdě drážky, které usnadňují pronikání dlát půdy a snižují jejich abrasivní opotřebení. Řezací koltry zvyšují schopnost secího stroje pracovat v náročných podmínkách.
Dláta DTS

Připraví rostlinám ideální prostředí

Dláta secího stroje DTS je posledním pracovním orgánem, který může na poli ve prospěch nového porostu dramaticky změnit strukturu půdy v oblasti, kam bude osivo ukládáno. Je to tedy poslední šance efektivní podpory přístupu vody, vzduchu a živin k osivu. Geometrie dlát a pohyb půdy po nich eliminuje negativní vynášení kamenů a neúrodné půdy z hloubky půdního profilu k povrchu. Dláta jsou hydraulicky jištěná. Pracovní hloubka slupic je stavitelná do 25 cm.
Výsevní botky

Ukládá osivo do pásků

Výsevní botky jsou na secím stroji rozmístěné tak, aby pracovaly ve stejných zónách jako koltry a dláta. Organizace porostu je vždy do pásků, nikoli do řádků. V páscích je vždy pro klíčící osivo zajištěna menší míra konkurenčního prostředí pro dodávku vody i živin. Centrální vzdálenost botek je 33 cm. S ohledem na druh vysévané plodiny může obsluha jednoduše dvoupáskovou botku (obiloviny, hrách, mák) zaměnit za jednopáskovou (řepka olejka, ostropestřec mariánský, bob setý, kukuřice, slunečnice).
Přihrnovací disky

Zahrnou osivo půdou

Páry ozubených disků za výsevními botkami mají za úkol zahrnutí vysetých pásků osiva kyprou půdou. Ozubený obvod disků usnadňuje práci a podporuje rotaci ve větším množství posklizňových zbytků. V synergii se zatlačovacími kolečky vytváří hrůbkovitý povrch půdy po zasetí, což podporuje vláhový režim a prohřívání půdy.
 
Zatlačovací kolečka

Řízeně konsolidují půdu v páscích

Páry utužovacích koleček, rozmístěných ve tvaru V, zajišťují dostatečný kontakt osiva s půdou. Tím, že zaválíme půdu pouze v zónách, v dráze dlát technologie STRIP-TILL a páscích uloženého osiva, snižujeme tlak klíčení plevelů v meziřadí. Díky tomuto efektu získává kulturní plodina růstový náskok díky možnosti intenzivnějšího příjmu vody a živin. Pneumatiky jsou plněné pěnou.
Paralelogramy

Zajistí kopírování terénu

Každý výsevní vozík secího stroje obsahuje koltr, dláto, zahrnovací disky i zatlačovací kolečka. Výsevní vozíky secího stroje jsou zavěšeny na paralelogramech s hydraulicky nastavitelným přítlakem, což zaručuje perfektní kopírování terénu. Toto technické řešení znají zemědělci z přesných secích strojů. V oblasti univerzálních secích strojů je tímto SUMO DTS přínosnou raritou.
VELKÉ ZÁBĚRY

Zajišťují maximální výkonnost

Na našem trhu patří SUMO DTS s pracovními záběry 8 a 9 m k leaderům technologie STRIP-TILL. S ohledem na četnost pásových traktorů na našich polích je DTS obrovskou příležitostí nejen technologicky, ale také ve výkonu a využití velkých polních traktorů.
 
Výsevní ústrojí

Jednoduše dávkuje osivo

Srdcem secího stroje SUMO DTS je patentem chráněné a díky jednoduché konstrukci unikátní šnekové výsevní ústrojí ORGA. Tento systém pracuje na principu otáčejících se šneků, které jsou poháněny elektromotory. Výsevní ústrojí dokáže dávkovat veškeré plodiny bez nutnosti výměny válečků od 0,5 do 350 kg/ha. Standardní výbavou je automatická regulace dávky podle vlastního GPS snímače rychlosti. Zemědělské farmy, které již hospodaří v systému precizního zemědělství, jistě ocení možnost výbavy s variabilním dávkování osiva.

Výsledek správné práce

Půdoochranný systém

Díky půdoochrannému systému finálního zpracování půdy a setí v jednom přejezdu zvaném STRIP-TILL zajišťuje secí stroj SUMO DTS zemědělcům i půdě řadu benefitů.  Mezi klíčové přínosy pro půdu jistě patří obnova vodního režimu, podpora práce mikroorganismů i snížení vlivů vodní a větrné eroze. Správné využívání technologie STRIP-TILL zvyšuje podíl velmi cenné organické hmoty v půdě.    
 

Zvládání stresů

Mezi největší stresy pro rostliny patří nedostatek vláhy nebo nadbytek srážkové vody. Úspora vláhy při použití secího stroje DTS již při zakládání nového porostu je tou nejlepší investicí do další sezóny. Vertikální zpracování půdy v zónách pomocí dlát DTS, ve kterých následně rostou kořeny rostlin, podporuje tvorbu unikátního prostředí pro kulturní plodinu. Intenzivní růst a objemová hmotnost kořenového systému například u ozimů je klíčová pro přezimování a následný jarní start. Takto založený porost velmi dobře zvládá jarní přísušky. Stejně tak půdní profil v průběhu vegetace dobře přijímá přívalové srážky.
 

Stabilní výnos

Secí stroje SUMO DTS vytvářejí ideální prostředí pro zajištění základních fyziologických potřeb kulturních plodin. Nejen že takto založené porosty dosahují výborných výsledků v kvalitě i výnosech, ale i v suchých sezónách díky rychlému rozvoji kořenů a efektivnějšímu využívání živin stabilizují výsledky zemědělských farem. Na výnos má pozitivní vliv také organizace porostu do pásků. V porovnání s řádkovým setím DTS snižuje vzájemnou konkurenci mezi jednotlivými rostlinami, což se pozitivně projevuje nejen v počtu zrn v klasech, ale také ve HTS.
 

Úspora nákladů a času

Naši zemědělci potvrzují snížení primárních nákladů na založení porostu nad hranicí 500 CZK/ha, kde kalkulují zejména s úspory ve spotřebě paliva. A to díky scelování více pracovních operací do jednoho přejezdu po poli. Sekundární náklady jsou mnohem obsáhlejší. Díky zdravé půdní struktuře mezi ně patří snížení nákladů ve zpracování půdy v dalších obdobích, nižší míra opotřebení traktoru, nižší nároky na výživu rostlin, nižší náklady na pesticidy a v neposlední řadě aktivní využívání této technologie snižuje nároky na množství lidské práce a to o desítky minut na hektar.
 

Ochrana životního prostředí

Secí stroje DTS přispívají naší krajině v mnoha ohledech. Pokud jde o půdu, tak díky využití technologie STRIP-TILL půdu ochraňují proti vlivům vodní a větrné eroze, čímž splňují DZES 5/DZES 7. Technologie STRIP-TILL - to je také o snížení počtu přejezdů po poli. Čili snížení potenciálu tvorby zhutnělých vrstev v půdním profilu i snížení množství emisí, které vznikají při spalování nafty ve spalovacích motorech. V kombinaci se zpracováním půdy pouze v zónách produkuje tato technologie také nižší emise z půdy. Mezi ty klíčové patří krátkodobé emise CO2. Díky organizaci porostu, který je „profoukáván“ větrem, zemědělci zaznamenávají menší užívání fungicidů. A neměli bychom v této souvislosti zapomínat ani na úsporu cenné vláhy.
 

Varianty zásobníků dle velikosti farem

Zásobník osiva

Vzadu nesený

Pro 3 m verzi secího stroje DTS je nejpoužívanější volbou zemědělců zásobník osazený za traktorem, který je dimenzovaný na objem 1 900 litrů osiva. Ideálním traktorem pro tuto verzi jsou modely nad 220 HP.
Zásobník osiva

Čelně nesený

Nižší nároky na energetický prostředek vyžaduje ve 3 m varianta s čelně umístěným zásobníkem osiva  s kapacitou 1 900 litrů. Vzadu umístěná STRIP-TILL sekce DTS může být na přání doplněna druhým zásobníkem osiva pro plodiny seté do meziřádků. Například při setí řepky olejky je vhodnou variantou do meziřádku jetel egyptský, pro jiné plodiny to může být vikev apod.
Zásobníky osiva/hnojiva

Tažená verze

Pro pracovní záběry 4 a 5 jsou k dispozici v tažené verzi zásobníky o objemu 3 000 litrů, pro záběry 6, 8 a 9 m jde o zásobník o objemu 3 600 litrů.  Centrální zásobník je vždy umístěn na silném rámu. Celý objem zásobníku může být použit pro osivo nebo lze zvolit dělení v poměru 50:50 nebo 60:40 pro osivo/hnojivo, případně dva různé druhy osiva.
 
Zásobníky osiva/hnojiva

Tažená verze

U tažené verze je možné k secímu stroji DTS dodat také navíc čelní zásobník pro hnojivo s umístěním do čelní hydrauliky traktoru nebo u čtyř pásových traktorů nad nádrž paliva, popřípadě do tříbodového závěsu traktoru. Centrální zásobník secího stroje tak může sloužit pouze pro osivo, pro dva druhy osiva, případně pro osivo/hnojivo.
 

Technická specifikace

Název / Parametr
Pracovní záběr (m)
Objem zásobníku (l)
Centrální meziřádková vzdálenost (mm)
Počet dlát (ks)
Hmotnost (kg)
Pracovní záběr (m) 3
Objem zásobníku (l) 1 900
Centrální meziřádková vzdálenost (mm) 333
Počet dlát (ks) 9
Hmotnost (kg) 3 280
Pracovní záběr (m) 4
Objem zásobníku (l) 3 000
Centrální meziřádková vzdálenost (mm) 333
Počet dlát (ks) 12
Hmotnost (kg) 6 600
Pracovní záběr (m) 5
Objem zásobníku (l) 3 000
Centrální meziřádková vzdálenost (mm) 333
Počet dlát (ks) 15
Hmotnost (kg) 8 065
Pracovní záběr (m) 6
Objem zásobníku (l) 3 600
Centrální meziřádková vzdálenost (mm) 333
Počet dlát (ks) 18
Hmotnost (kg) 9 550
Pracovní záběr (m) 8
Objem zásobníku (l) 3 600
Centrální meziřádková vzdálenost (mm) 333
Počet dlát (ks) 24
Hmotnost (kg) 11 135
Pracovní záběr (m) 9
Objem zásobníku (l) 3 600
Centrální meziřádková vzdálenost (mm) 333
Počet dlát (ks) 26
Hmotnost (kg) 12 675

Co je technologie Strip-till?

marketing@agrics.cz

Nechte nám váš kontakt, ozveme se vám.


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.