SUMO TRIO - článek AGROPORTAL

Přečtěte si o stroji SUMO TRIO článek z AGROPORTÁLU.
Nejrozšířenější způsob provádění předseťové přípravy, po němž následuje výsev řepky, nemusí být vždy tím nejlepším řešením. Někteří zemědělci proto volí vertikální způsob zpracování půdy se současným výsevem řepky za pomocí stroje SUMO Trio.
Pro dosažení nejvyšších výnosů je nutné, aby řepka prošla na podzim optimálním vývojem a dosáhla do zimy určitého stavu: měla by mít silný kořenový systém a být vitální. V českých podmínkách se osvědčuje setí řepky olejky širokořádkovým způsobem (50 cm od sebe) s nastavením menších výsevků, díky kterým lze dosáhnout lepších výnosů. K dosažení těchto cílů je důležité zvolit správný termín setí. V podmínkách České republiky probíhá setí řepky v první dekádě srpna a pokračuje až do začátku září v závislosti na průběhu počasí a půdních podmínkách. Ještě důležitější je však správná struktura půdy, aby se mohl naplno rozvinout kořenový systém řepky. Ten rostlině umožňuje čerpat z vnějšího prostředí vodu a živiny a slouží k jejímu upevnění v půdě. Kořeny jsou však citlivé na sucho, zhutnění půdy a zasolení půdy či na přítomnost těžkých kovů. Velikost kořenového systému má proto zásadní vliv na výnos a kvalitu řepky.

Proč zakládat porosty řepky olejky během vertikálního zpracovávání půdy?

V českých podmínkách probíhá výsev řepky nejčastěji tímto způsobem: Talířový podmítač provede předseťovou přípravu (do hloubky cca 10 cm), následuje výsev řepky secí kombinací a zpětné utužení půdy. Někteří zemědělci do tohoto sledu pracovních operací začleňují i orbu pluhem (do hloubky cca 22 cm). Na pozemcích ohrožených erozí a nedostatkem vody probíhá výsev řepky většinou současně s minimalizačním zpracováním půdy a posléze je pozemek zpětně utužen. Podle pokusů provedených společností AGRI CS lze tímto způsobem hospodaření dosáhnout u řepky výnosů 3,83 t/ha až 4,27 t/ha. Zmíněné pracovní operace však způsobují zhutnění půdy, které zpomaluje růst kořenů rostlin. Omezován je přitom zejména růst kuželového kořenu řepky, který neproniká zhutnělou vrstvou podorničí, roste horizontálně a deformuje se. To má za následek nižší příjem vody a živin (v porovnání s normálně vyvinutým kořenovým systémem). Dochází také ke snížení olejnatosti semen.

Zemědělci, kteří provádí vertikální zpracování půdy nebo strip-till (do hloubky 25 nebo 35 cm) zároveň s výsevem řepky i se zpětnou konsolidací půdy, dosahují podle pokusů realizovaných společností AGRI CS vyšších výnosů – až 5,57 t/ha. Díky vertikálnímu zpracování půdy má řepka dlouhý kuželový kořen, a tudíž vyšší výnos. Tvar kořenů rostlin má totiž přímý dopad na výnos řepky olejky.

SUMO Trio – několik pracovních operací při jediném přejezdu

Jedním z účinných způsobů, jak vytvořit prostor k růstu kořenů řepky, je půdu zpracovávat vertikálně a současně přitom provádět výsev. Společnost AGRI CS má s vertikálními technologiemi a zakládáním porostů řepky olejky při zpracování půdy v Česku a na Slovensku více než desetileté zkušenosti. 

Na českém trhu je k tomuto účelu k dispozici stroj SUMO Trio v neseném i taženém provedení (s pracovním záběrem od 3 do 6,5 metru), který zpracuje celý půdní profil při jednom přejezdu a ozdraví půdu do hloubky až 40 cm – nadzvedne a rozbije zhutnělé vrstvy profilu půdy. Umožňuje tak kořenům řepky růst do hloubky bez překážek v podobě zhutnělých vrstev zeminy. Díky schopnosti podpořit vsakování vody do půdy a účinně upravit strukturu půdy lze stroj využít i na pozemcích, na nichž je nutné provádět protierozní opatření. SUMO Trio splňuje podmínky DZES5.

SUMO TRIO je složen z řady řezacích koltrů (výbava na přání), podrývacích slupic, talířů a zadního válce. Stroj má vysokou průchodnost a poradí si s větším množstvím posklizňových zbytků. Podrytí a rozmělnění strniště talíři probíhá při jedné pracovní operaci. Rozřezání rostlinných zbytků a otevření vrchní vrstvy půdy provádí řezací koltry umístěné v přední části stroje. Vertikální zpracování půdy (odstranění zhutnělé vrstvy z půdního profilu) následně realizují dvě řady podrývacích slupic. Ty jsou hydropneumaticky jištěné a jejich vypínací tlak lze nastavit podle aktuálních půdních podmínek. Pracovní hloubka slupic, které kypří půdu bez míchání spodní a horní vrstvy, je stavitelná do 40 cm. Pro různé podmínky lze využít různé typy křídel. Dalším segmentem jsou zubaté talíře o průměru 500 mm namontované v párech, které rozřezávají a zapravují rostlinné zbytky či hnůj do hloubky 10 cm. Zpětnou konsolidaci půdy provádí půdní prstencový pěch. 

SUMO TRIO tedy zvládne několik pracovních operací při jednom přejezdu, což ve srovnání s konvenčními technologiemi přináší značné finanční a časové úspory. Podle reálných měření společnosti AGRI CS lze dosáhnout průměrné časové úspory 60 minut na hektar a finanční úspory 1500 kč na hektar. Díky kombinaci několika pracovních operací do jednoho přejezdu umožňuje SUMO TRIO také půdu kvalitně zpracovat téměř bez ztráty půdní vláhy.

Povrch půdy (zvrásněný profil) po přejezdu stroje TRIO lépe přijímá srážkovou vodu. Povrch se také lépe prohřívá – slunce hrubky „obíhá“. Nedochází tak ke kolísání obsahu vody v půdě, které je rizikové jak pro kořen, tak pro nadzemní část rostliny.

Pro výsev řepky může být SUMO TRIO osazen výsevní jednotkou Seeder, která zajišťuje dávkování, distribuci a setí semen do pásků či meziplodiny na široko. Setí řepky je prováděno na široko v dráze podrývacích slupic. Zakládat porosty lze do strniště či meziplodiny, a to i s talíři, které zamíchají posklizňové zbytky. Talířovou sekci lze kdykoliv demontovat a stroj využívat jako klasický podrývák. Bez talířové sekce lze zakládat porosty například v mokrých podmínkách, aby se zamezilo novému zhutnění půdy. Stroj se vyrábí a testuje v Anglii, což předurčuje všechny stroje SUMO k tomu, že zvládají i náročný provoz v mokrých podmínkách.