SUBSOILER

Hloubkové kypření a ozdravení struktury půdy Subsoiler zvládá s přehledem. Speciálně vyvinuté podrývací slupice narušují zhutnělou vrstvu půdy, díky jejich tvyru tupého úhlu nedochází k míchání půdního profilu. zamezuje tak vytahování neúrodné spodní vrstvy na povrch. Zdravá půdní struktura umožňuje vsakování srážek a zabraňuje vodní erozi. Funkční kapilarita půdy umožňuje vzlínání spodní vody v suchém období.


O KROK DÁL V PÉČI O PŮDU:


ZDRAVÁ PŮDNÍ STRUKTURA


VYŠŠÍ POTENCIÁL VÝNOSU


SILNĚJŠÍ KOŘENOVÝ SYSTÉM


VÝRAZNÁ ÚSPORA VLÁHY


OMEZENÍ EROZE


KLÍČOVÉ PRVKY:

SLUPICE

KOLTR

V-RÁM

KONSOLIDACE PŮDY

Slupice ozdravují půdu až do 50 cm a díky několika typům křídel se přizpůsobí půdním pod-mínkám. Při ozdravo-vání je pro maximální efekt klíčové pracovat v hladině utužení a ne-míchat horní a spodní vrstvy půdy. Slupice s tupým úhlem toho do-sahují a díky hydrau-lickému jištění zvládají náročné podmínky.

Možnost doplnění o koltr před slupici, který řeže rostlinné zbytky a umožňuje tak práci v náročných podmín-kách.

Umístění pracovních tě-les na V-rámu význa-mně zlepšuje průchod-nost materiálu strojem, zabraňuje vzniku boč-ního zhutnění a vytr-hávání půdních bloků. Tažená verze je nese-na na silném páteřo-vém rámu a křídla se sklápí hydraulicky. Mož-né jištění střižným šroubem nebo hydrau-licky. Stroj je vybaven ocelovými koly pro správné kopírování.

Srovnání pole a kon-solidaci půdy zajišťuje několik typů válců nebo pěchů. Výsledný povrch je odolný proti erozi a chrání tak půdu před splavováním. Zpětná konsolidace půdy zajiš-ťuje dostupnost spodní vláhy k zasetému poro-stu a je tak jedním z klíčových parametrů ús-pěchu.


MOŽNOST SETÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ PŮDY:    SUMO SEEDER

Výsevní jednotka Sumo Seeder spojuje technologii vertikálního zpracování a přímého setí. Řepka nebo meziplodiny vyseté za slupici při zpracování půdy díky spojení operací šetří náklady i čas a plně využívají efektu ozdravené půdy. Možnost využití secích botek a uložení osiva přímo do půdy dotváří komplexnost stroje.
TECHNICKÉ ÚDAJE

SUBSOILER NESENÝ SUBSOILER 300 SP SUBSOILER 300 AR SUBSOILER 300 SP SUBSOILER 300 AR
Pracovní záběr (m) 2,7 2,7 2,8 2,8
Podrývací slupice 3 3 4 4
Rozteč slupic (mm) 900 900 650 650
Hloubka slupice (mm) 0 - 500 0 - 500 0 - 500 0 - 500
Typ jištění Šroubem Hydraulicky Šroubem Hydraulicky
Rám Pevný Pevný Pevný Pevný
Hmotnost (kg) 2 200 2 480 2 360 2 575

 

SUBSOILER TAŽENÝ SUBSOILER 500 SP SUBSOILER 500 AR SUBSOILER 600 SP SUBSOILER 600 AR
Pracovní záběr (m) 4,7 4,7 5,9 5,9
Podrývací slupice 7 7 9 9
Rozteč slupic (mm) 650 650 650 650
Hloubka slupice (mm) 0 - 500 0 - 500 0 - 500 0 - 500
Typ jištění Šroubem Hydraulicky Šroubem Hydraulicky
Rám Sklopný Sklopný Sklopný Sklopný
Hmotnost (kg) 7 200 8 010 8 250 8 820

PROHLÉDNĚTE SI VIDEO:

Kategorie: ZPRACOVÁNÍ PŮDY A SETÍ / AGRI TILLAGE

 


 


 

 VERTIKÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ 

Odstranění nežádoucího zhutnění v půdním profilu a vytvoření optimální struktury půdy je klíčové v dobré péči o půdu. Pomáháme Vám odemknout výnosový potenciál půdy.

 


TECHNOLOGIE SUMO SEEDER

Synergické využití ozdravování půdní struktury a setí v dráze slupice do ozdravované zóny snižuje náklady na založení porostu a podporuje silný kořenový systém pro vysoký výnos.

 


 KONTAKTUJTE NÁS

  Seznam autorizovaných středisek zde.
 


STÁHNOUT KATALOG STROJŮ


Toto jsou internetové stránky společnosti AGRI CS a. s., se sídlem v Hustopečích, Hybešova 14, PSČ 69301, IČO 26243334, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3582. Společnost AGRI CS a.s. je členem koncernu AGROFERT.