Udělejte správný krok aneb proč se vydat cestou Strip-tillu

Nevíte přesně, co si představit pod pojmem Strip-till? Nebo nejste stále přesvědčeni o přínosech pásového zpracování půdy? Pojďme se podívat, proč je tak diskutovaným tématem.

#přinášímeřešení

Proč vznikla tato stránka? Protože v AGRI CS věříme, že nyní více než kdy dříve potřebují zemědělci, velké podniky i soukromníci, zkrátka všichni, kterým záleží na efektivitě, ale také udržitelnosti a budoucnosti zemědělství, partnera, na kterého se mohou obrátit s jakýmkoliv požadavkem. Zemědělství nechápeme pouze jako prodej strojů. Naopak, chceme využít příležitosti dnešní doby a být pravou rukou zemědělců. Nabízíme totiž komplexní služby v oblasti prodeje strojů, agrotechnologií, poradenství nebo například v oblasti financování. Za AGRI CS stojí tým, který se nebojí čelit novodobým výzvám v zemědělství.
 
Výkyvy klimatických podmínek, omezování chemické ochrany rostlin, rozšíření erozně ohrožených ploch či úbytek pracovních sil jsou jedny z nejčastějších problémů, kterým zemědělci čelí, a které s vámi stále intenzivněji diskutujeme. Řešíte podobné problémy a hledáte odbornou pomoc nebo radu, která vám přinese výsledky? Věnujeme se péči o půdu více jak 15 let a nabízíme inovativní technologie, poradenství anebo odborné semináře. V článku se budeme věnovat technologii Strip-till. Podíváme se, co vlastně technologie Strip-till je, a proč ji využívat, ale zaměříme se také primárně na reálné výsledky z českých polí, včetně videoreportáže.

 

Co je Strip-till?

Strip-till je technologie, která zajišťuje zakládání kulturních plodin s maximálním ohledem a péčí o půdu v jednom přejezdu, což vede k úspoře vláhy a dalším benefitům. Strip-till zpracovává půdu pouze ve výsevních páscích. Jedná se o neinvazivní podrytí profillu půdy, při kterém zároveň dochází k ukládání osiva. Tím se půda naruší jen minimálně. Namísto klasického orání, následné přípravy a setí, kde se zpracovává celá plocha pole několika přejezdy, stačí jeden.

Legislativa navíc udává maximální šířku zpracovaného pruhu 30 cm při současném dodržení minimálně 60 % nezpracované části povrchu půdy. Technologie Strip-till splňuje půdoochranná nařízení DZES 5. Je potřeba si však uvědomit, že tuto metodu zakládání porostů nepoužíváme pouze kvůli legislativním nařízením, ale především pro jejich agronomické přínosy.
Video Co je Strip-till?

 

Proč přejít na Strip-till?

Úspora více než 1 500 CZK/ha a 60 min/ha

Jedním přejezdem

Vstupní náklady lze oproti existujícím systémům snížit až o polovinu ve srovnání s technologií klasické orby, a o jednu třetinu oproti zpracování půdy v České republice nazývanou jako minimalizace, přičemž lze práci na poli dokončit během krátkého času a využít tak vhodného počasí. Naši zemědělci potvrzují snížení primárních nákladů na založení porostu, kde kalkulují zejména s úspory ve spotřebě paliva. A to díky scelování více pracovních operací do jednoho přejezdu po poli. Sekundární náklady jsou mnohem obsáhlejší. Díky zdravé půdní struktuře mezi ně patří snížení nákladů ve zpracování půdy v dalších obdobích, nižší míra opotřebení traktoru, nižší nároky na výživu rostlin, nižší náklady na pesticidy a v neposlední řadě aktivní využívání této technologie snižuje nároky na množství lidské práce, a to o desítky minut na hektar.
Zvládání stresů

Unikátní prostředí pro kulturní plodinu

Mezi největší stresy pro rostliny patří nedostatek vláhy nebo nadbytek srážkové vody. Úspora vláhy při použití technologie Strip-till již při zakládání nového porostu je tou nejlepší investicí do další sezóny. Vertikální zpracování půdy v zónách, ve kterých následně rostou kořeny rostlin, podporuje tvorbu unikátního prostředí pro kulturní plodinu. Intenzivní růst a objemová hmotnost kořenového systému například u ozimů je klíčová pro přezimování a následný jarní start. Takto založený porost velmi dobře zvládá jarní přísušky. Stejně tak půdní profil v průběhu vegetace dobře přijímá přívalové srážky.
Zvýšený objem organické hmoty

Půdoochranný systém

Jedním z nejdůležitějších benefitů eliminace orby a celoplošného zpracování je ponechání a podpora mikrobiální činnosti a života hub v půdě. Půdní houby jsou důležitým aspektem půdních ekosystémů, protože pomáhají vázat živiny v půdním profilu. Bohužel se však snadno narušují a vlivem mechanického zpracování jsou přesouvány, otáčeny a poškozovány. Stejně tak je zapotřebí brát zřetel na žížaly, které jsou pro půdu velice prospěšné, jelikož vytváří vertikální šachty pro udržení vody a růst kořenů. Díky půdoochrannému systému finálního zpracování půdy a setí v jednom přejezdu Strip-till zajišťuje zemědělcům významný benefit v podobě zvyšování podílu velmi cenné organické hmoty v půdě.

 
Stabilní výnos

Rychlý rozvoj kořenů a využívání živin

Pomocí technologie Strip-till vytváříme ideální prostředí pro zajištění základních fyziologických potřeb kulturních plodin. Nejen, že založené porosty dosahují výborných výsledků v kvalitě i výnosech, ale i v suchých sezónách díky rychlému rozvoji kořenů a efektivnějšímu využívání živin stabilizují výsledky zemědělských farem. Na výnos má pozitivní vliv také organizace porostu do pásků. V porovnání s řádkovým setím Strip-till snižuje vzájemnou konkurenci mezi jednotlivými rostlinami, což se pozitivně projevuje nejen v počtu zrn v klasech, ale také ve HTS.
Zamezení vodní a větrné eroze

Posklizňové zbytky

Neměli bychom v této souvislosti zapomínat ani na eliminaci odnášení úrodné půdy, které může být způsobené vodní či větrnou erozí. S oběma případy si technologie Strip-till poradí, a to ze dvou důvodů. Jedním z nich je, že posklizňové zbytky tvoří bariéru proti odnášení svrchních částic povrchu půdy (erozi), a druhý důvod je, že v profilu nezpracované půdy zůstávají vertikální šachty po kořenech předplodin, meziplodin nebo po pohybu žížal, kudy se může voda vsakovat.Posklizňové zbytky také zamezují nadměrné zahřívání profilu půdy.
Legislativní opatření

Ochrana životního prostředí

Pokud jde o půdu, technologie Strip-till půdu ochraňuje proti vlivům vodní a větrné eroze. Díky tomu splňuje DZES 5/DZES 7. Technologie Strip-till mimo jiné garantuje snížení počtu přejezdů po poli. To vede ke snížení potenciálu tvorby zhutnělých vrstev v půdním profilu i snížení množství emisí, které vznikají při spalování nafty ve spalovacích motorech. V kombinaci se zpracováním půdy pouze v zónách produkuje tato technologie nižší emise z půdy. Mezi ty klíčové patří krátkodobé emise CO2. Díky organizaci porostu, který je „profoukáván“ větrem, zemědělci zaznamenávají menší užívání fungicidů.

Jak si vedou letošní porosty zaseté technologií Strip-till?

Ve čtvrtek 9. května jsme se vydali za panem Ing. Zbyňkem Gazdíkem, který má na starosti precizní zemědělství v RenoTechnologie, a.s., a agronomem Lukášem Kupcem na inventarizaci aktuálního stavu porostů zasetých technologií Strip-till do RenoFarmy, a.s., konkrétně na středisko v Troubkách. RenoFarmy a.s. je mimo jiné členem Spolku pro regenerativní zemědělství. Jedná se o českou skupinu, která sdružuje několik zemědělských podniků na Moravě a ve Slezsku, hospodařících na 10 000 ha. Věnují se chovu 1 850 dojnic holštýnského plemene a provozují 4 bioplynové stanice. V RenoTechnologiích se věnují především výzkumu a aplikaci inovativních postupů moderního hospodaření, sběru dat z terénu, mapami a moderní technologií jako jsou autopiloti, drony a další.

Hlavní cílem společnosti je efektivní a k půdě šetrné hospodaření. Se Strip-tillem začali právě z tohoto důvodu. Usilují o reálnou udržitelnost a šetrnou péči o půdu. Chtějí pečovat o půdu, mít ji pokrytou plodinami, které podporují půdní mikrobiom a dynamiku celého půdního života a života samotných rostlin. Kromě toho však vidí ve Strip-tillu i řadu dalších benefitů, které si můžete sami poslechnout v naší reportáži.

 


 

RenoFarma Troubky, a.s.

 

Ozimá pšenice LG Moschus | Nadmořská výška 200 m.n.m. | Výsevek 125 kg | Průměrný úhrn srážek 450 mm
29. 9. 2023

Porost byl založen do strniště kukuřice na siláž. Výsev proběhl 29. 9.2023 s výsevkem 2,5 MKZ.
29. 10. 2023

Na fotce je vidět porost měsíc po zasetí 29. 10. 2023. Porost vzcházel vyrovnaně i na uježděných souvratích pole v důsledku odvozu siláže. V podzimním období neproběhla žádná chemická ochrana porostu.
16. 3. 2024

Díky mírné zimě porosty vegetovaly, a tak byl vytvořen porost, u kterého jsme vynechali regenerační hnojení. Rostlinné zbytky kukuřice byly téměř rozloženy.
26. 4. 2024

Porost 26. 4. je v době rozvíjení praporcového listu. Během jara bylo krásně patrné půdní hospodaření s vodou v porostech Strip-tillu, kdy v sušších týdnech si půda svou vláhu držela, zatímco v týdnech deštivých byl patrný rychlý vsak vody do půdy a nevznikaly na poli kaluže. Vpravo foto stejného porostu ve stejný den. Pouze pohled na celé pole, kdy z okraje pole není patrný téměř poloviční výsevek, než jaký se v této oblasti seje.

 
13. 6. 2024

Pšenice je po odkvětu a celkově porost vypadá velmi dobře. Tím, že je setý do dvou řádků, tak máme jednak krásný okrajový efekt, ale taktéž nejsou porosty přehuštěné, a jejich zdravotní stav je o mnoho lepší, než porosty zaseté klasickým konvenčním způsobem. Po sklizni a sběru dat vše vyhodnotíme a budeme mít jasná čísla. Není to však jen o číslech výnosů, a z toho možných vyplívajících zisků, ale i o respektu k půdě a udržitelném hospodaření.

Invertarizace aktuálních porostů u dalších podniků

„Hospodaříme na 172 ha a pěstujeme řepku, pšenici a ječmen. Viděli jsme inzerát na Strip-till a chtěli jsme koupit nějakou sečku s touto technologií. Hlavním důvodem pořízení byla úspora nafty, osiva a úspora času díky zredukování počtu přejezdů na poli. Založené porosty vypadají velice dobře, rozdíl oproti konvenční technologii určitě je. Nejvíce ho vnímáme v úspoře nákladů nafty. Seje se menší dávka osiva, rostlina má větší prostor, a díky tomu je řepka více rozvětvená. Na 55 ha řepky jsme si spočítali úspory: omezení přejezdů, nafty, počtu strojů a opotřebitelných dílů. Předtím jsme museli podrýt, připravit a zasít a teď to děláme jedním přejezdem. Nákladové úspory jsme spočítali na cca 250 000,-, takže 4 545,-/ha.“
Louny (SUMO DTS)
„Hospodařím na 360 ha, z toho 300 ha orné půdy. Pěstuji potravinářskou pšenici, řepku olejku, mák, ječmen ozimý jako předplodinu pro řepku, jarní ječmen, oves a krmné plodiny jako jetel a TTP. Doposud jsme všechno orali a v posledních 3-4 letech omezujeme dost orbu a soustředíme se nyní na minimalizaci počtu přejezdů a zpracování půdy. Technologií Strip-till se vydáváme kvůli hned několika důvodům, předně kvůli snížení eroze. Na konci srpna v letních období tu bývají často přívalové deště. Když se pole zpracuje celoplošně, tak je znát, že tam je vodní eroze. Po použití Tria nebyla vidět vůbec žádná eroze, i když přišel přívalák. Co se týká samotného porostu, co jsem viděl na podzim, tak plus je určitě rychlejší vzcházení, a to minimálně o 4-5 dní, možná o týden dříve. Hlavně na podzim byl v porostech vidět markantní rozdíl. Uvidíme, co nám řekne kombajn ohledně výnosů. Strip-till je poměrně velká investice, ale zatím se mi to moc líbí.“
Českobudějovicko (SUMO Trio)
„V podniku dělám agronoma a obhospodařujeme 1 800 ha orné půdy, 300 ha luk. Zaměřujeme se většinou na krmné plodiny – cca 500 ha pšenice a 350 ha řepka, kukuřice na silážky, žito, travní směsi, jetelotrávy, senáže a chováme 850 dojných krav. Máme i bioplynovou stanici. Dostali jsme lákavou nábídku vyzkoušet Strip-till stroj. Seli jsme přímo do strniště, předtím bylo aplikováno 40 tun hnoje, následná chemická operace proti plevelu. Na výměře 32 ha jsme porovnávali 4 stroje. Zatím jsme sledovali počet rostlin na m2, rozvětvení rostlin a kolik bude šešulí. Díky tomu, že máme určitý počet rostlin na m2, tak se porost po SUMO Trio zdá bohatší, můžeme tedy očekávat větší počet šešulí, a tím větší výnos, ale to ukáže hlavně sklizeň. Výhoda je určitě rychlost a včasnost zasetí. Není potřeba tolik strojů a obsluhy na dané hektary, je to pouze jedním přejezdem, během kterého zvládnu připravit, zasít i zapravit hnůj. Oceňuji i méně časově náročnou přípravu a nastavení stroje, než u ostatních konkurenčních značek. Žně určitě ukážou přesné ekonomické výsledky.“
Nový Jičín (SUMO Trio)
„Jsme akciová společnost a máme několik středisek, celkově hospodaříme cca na 5 500 ha. Konkrétně tady pěstujeme ozimý ječmen, pšenici, řepku, kukuřici plus se do toho míchají jarní plodiny. Pak děláme mastný skot, máme pastvy a louky. Aktuálně porovnáváme na stejném poli konvenční technologii a Strip-till. Udělali jsme podmítku, potom rovnou do toho seli 35 cm (3 kg výsevek, takže 350 000 jedinců/ha), předplodina byla ječmen. Na pohled je po Strip-tillu řepka lepší a zajímavější. Uvidíme v létě jaké budou výnosy, to je pro nás rozhodující. Dalším přínosem je utuženost půdy, ta je úplně jiná. Velká výhoda je určitě jeden přejezd, je to pouze jeden zásah do půdy, protože připravíme i zaseje najednou. Co se týká nafty ušetříme 25 l/ha + 35 l/ha + 8 l/ha (43 ha). Záleží samozřejmě na agregaci ale obrázek vám to dá.“
Příbram (SUMO Trio)

Výsledky technologie Strip-till

 

Mělnicko   |    Ozimá pšenice, RGT Depot    |    Nadmořská výška 163 m. n. m.   |    Výsevek 170 kg/ha   |   Průměrný úhrn srážek 300 mm  

 

Uspora-melnik-banner.jpg

8. 10. 2021

Založení porostu do strniště předplodiny. Před setím proběhla herbicidní likvidace výdrolu a plevele. Po zasetí na povrchu zůstávají rostlinné zbytky v meziřadí.

15. 11. 2021

Při první inventarizaci porostu byl pozorován rychlý start kultůrních rostlin. V porovnání s konvenční technologií místního farmáře, kde byla provedena kultivace,  vykazovaly porosty po technologii stip-till větší výšku porostu. Vedlejším přínosem setí do strniště bylo ušetření půdní vláhy, kterou rostliny v technologii technologii strip-till následně využily pro svůj růst.

11. 2. 2022

Posklizňové zbytky mezi vysetými pásy kulturních rostlin vytvořily přirozeně ochranný mulč, který zabraňuje nadměrnému odparu vláhy a ohřívání povrchu. Posklizňové zbytky rovněž chrání před vysušováním, větrem a erozí půdy.

19. 4. 2022

Díky podrytí výsevních pásů byla tato oblast zbavena zhutnělých vrstev. Zemina v oblasti kořenového systému rostlin je kyprá a poskytuje optimální podmínky k jeho vývoji.

25. 5. 2022

Květnové teplé počasí a rozvinutý kořenový systém umožnil mohutný nárůst biomasy. Jednotlivé mezery mezi pásy rostlin jsou zcela využity listy, které přijímají zvýšené množství slunečního svitu, což znamená zvýšení procesů fotosyntézy. Rostliny se nachází ve stavu metání.
 

4. 7. 2022

V této oblasti republiky, s menším výskytem srážek, se porost ozimé pšenice nachází v pokročilejším stádiu zralosti, než na jiných územích. Je to také jeden z důvodů volby odrůdy ozimé pšenice RGT Depot, která je adaptabilní na suché podmínky. Výška porostu i jeho zralost je v rámci celého pozemku uniformní. Termín sklizně je odhadován agronomem za 14 dní.

21. 7. 2022

Během sklizně ozimé pšenice jsme provedli měření výnosů zrna: porovnání porostů založenými technologií strip-till s konvenčně založeným porostem. Oba porosty dopadly se svými výnosy shodně. Rozdíly jsou však v náročnosti založení porostů. S panem mechanizátorem jsme se dopočítali k rozdílům v úspoře času: 59 minut / ha a v úspoře nákladů 1382 kč / ha. Porovnání skutečně provedených pracovních operací, které zemědělec běžně provádí: talířové brány, radličkový kypřič, desikace a setí, vůči části pozemku, kde proběhly pouze pracovní operace: desikace a strip-till setí. Do finanční kalkulace bylo zahrnuto: spotřeba paliva, mzda zaměstnance, amortizace traktoru a opotřebitelné díly strojů.

Kdy se tedy vydat cestou Strip-tillu?

Vše závisí na konkrétních podmínkách farmy i na vaší vizi a budoucnosti, kterou se chcete se svým zemědělství vydat. Jakým způsobem obhospodařujete svoje pozemky doposud? Jakým plodinám se věnujete nebo chcete v budoucnu věnovat? Jakým přírodním podmínkám čelíte? Obecně platí, že pokud chce zemědělec opustit orbu a přiblížit se skutečným potřebám rostlin, a věnovat se regenerativnímu zemědělství, bývá přechod rovnou na technologii No-till velkým skokem a mohly by se dostavit nežádoucí propady ve výnosech kulturních plodin. V tomto případě je metoda Strip-till mnohem lepším řešením, která s sebou přináší nespočet benefitů, které jsme si popsali. A není to pouze o výběru správného secího stroje. Důležitým aspektem dosažení úspěchu je změnit i svoje myšlení a přizpůsobit se dané technologii. Doufáme, že jsme vám více přiblížili přínosy technologie Strip-till a je nyní jasné, jak významnou budoucnost spolu s No-till technologií mají. Pokud by vás cokoliv zajímalo, neváhejte se nám ozvat.

Kontaktní formulář

Zajímá vás něco dalšího o technologii Strip-till? Chtěli byste se podívat na pole, kde byl porost zasetý Strip-tillem? Nebo chcete poradit přímo na vaší farmě a vyzkoušet si technologii, abyste viděli reálné výsledky? Tak se nám neváhejte ozvat s jakýmkoliv dotazem! Rádi vám pomůžeme. Stačí vyplnit formulář a my se vám hned ozveme.

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.